Ekologie a bezpečnost

Naše životní prostředí nám leží na srdci!

A to není prázdná fráze, nýbrž samozřejmě to k nám patří jakožto k modernímu, zodpovědnému a ekologicky uvědoměle se chovajícímu rodinnému podniku.  

Za zvýšení efektivity osvětlení ve výrobních a skladovacích prostorách obdržela firma SCHÄFER Werke v r. 2010 od „Energetických závodů Rheinland Westfalen“ diplom za ochranu klimatu.
Staráme se o cílené odvádění srážkové vody zpět na naše velké zelené plochy a tím vyrovnáváme vysychání ploch.

Také pojem „ochrana před emisemi“ u nás nemizí jako pára nad hrncem. Odpadní vzduch odváděný do okolního prostředí čistíme nejmodernějšími filtračními zařízeními a v pravidelných intervalech testujeme jejich čistotu. Veškerá kanálová potrubí jsou pravidelně kontrolována a pokud je to potřeba, obratem sanována. 

Filozofie podniku podporuje ekologické myšlení

Výše uvedené příklady jsou jen malým výtahem našeho snažení:
Vyvíjíme, vyrábíme a likvidujeme naše výrobky pokud možno tak, aby to bylo únosné pro životní prostředí. Aby to nezůstávalo jen prázdným slibem, prohlásili jsme aktivní ochranu životního prostředí za podstatnou součást naší podnikové filozofie. Respekt k životnímu prostředí a jeho zdrojům je pro nás samozřejmostí. 

Obzvláště při vědomí o konečnosti našich ekologických zdrojů vzrůstá význam důsledného hospodaření. Kromě dodržování zákonných rámcových směrnic se proto snažíme o ekologické a tím i společensky důsledné chování.
Váš názor je pro nás důležitý!
Máte dotazy k našim ekologickým opatřením nebo nápadům, podnětům, tipům ke zlepšení našeho ekologického chování?